Skip to main content

Dexion je u potpunosti posvećen smanjenju uticaja na životnu sredinu u svim svojim aktivnostima.

Laubach Factory Outside

Usvajanjem održivog načina postupanja i težnjom da neprekidno poboljšamo uticaj koji imamo na životnu sredinu, naš trud je nagrađen akreditacijom ISO 14001. Vjerujemo da održivi pristup ima pozitivan uticaj na naše poslovanje i poboljšava profitabilnost postizanjem smanjenja troškova, boljim dioničarskim odnosima i većom inovativnošću.

Brinemo se za to da je naša radna snaga svjesna efekata svog djelovanja na životnu sredinu i tražimo da se svi zaposleni ponašaju na odgovaran način. Od njih se očekuje da doprinesu održivosti kompanije efikasnije koristeći energiju, vodu i sirovine.

Laubach Factory Inside

Naša odluka da dostignemo međunarodni standard ISO14001 pokazuje našu predanost smanjenju naše emisije ugljenika. Ova akreditacija nudi jasan i efikasan okvir za upravljanje usklađenošću i uviđanje budućih prilika za poboljšanje.

Naši ključni proizvodi su uglavnom napravljeni od čelika, jedne od najrecikliranijih sirovina u svijetu, ali ipak tokom procesa proizvodnje nije moguće izbjeći stvaranje otpada. Pošto je tako, mi se brinemo o tome da se otpadni materijal vraća na ponovnu obradu i svi poluproizvodi se recikliraju ako je to moguće.

Politika životne sredine firme Dexion se konstantno razvija pošto tragamo za novim i inovativnim načinima da bismo radili efikasnije i u skladu sa životnom sredinom.