Skip to main content

Ljudi: Planeta: Dobit

Ljudi: Planeta: Dobit

Kao organizacija sa globalnim dometom, veoma smo svjesni svojih odgovornosti: da zadovolji potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da ispune svoje. Tri stuba održivosti su socijalna, ekološka i ekonomska. Drugim riječima: ljudi, planeta i profiti.

Da bismo to postigli, održivost smo učinili integralnim dijelom našeg poslovanja.