Skip to main content
1540
Slaganje paleta u seizmičkoj zoni

Postolja za palete, instalirana u područjima koja su izložena riziku od seizmičkih aktivnosti, moraju biti specijalno projektovana, osmišljena i konstruisana da bi se oduprla seizmičkim silama.

Slaganje paleta u seizmičkoj zoni